Prof. (Dr.) Bimal N. Patel Vice-Chancellor, Rashtriya Raksha University